Forskning

FIBROMYALGI: FORSKNINGSRÖN 2016 RUBBNING I DE BIOLOGISKA RYTMERNA VID FIBROMYALGI

Utifrån en turkisk studie drar forskarna slutsatsen att det vid fibromyalgi finns tydliga rubbningar i de biologiska rytmerna. Det finns en viktig koppling mellan biologiska rytmrubbningar och fibromyalgi. Rubbningarna gällande sömn, funktionell aktivitet, social delaktighet samt störda rytmer vad gäller matvanemönster visar på ett behov av multidisciplinär inriktning vid behandling av patienter med fibromyalgi. Källa: PubMed

MAGNESIUM VIA HUDEN KAN VARA VÄLGÖRANDE VID FIBROMYALGI

Resultatet av en amerikansk studie visar att användning av transdermalt magnesiumklorid (som tas upp via huden) kan ge ökad livskvalitet för fibromyalgipatienter. “Resultaten av denna pilotstudie tyder på att transdermalt magnesiumklorid, applicerat två gånger per dag på de övre och undre kroppsdelarna, kan vara välgörande för fibromyalgipatienter”, menar forskarna. Källa: PubMed

HYPERAKTIV BISKÖLDKÖRTEL KAN VARA PROBLEM FÖR KVINNOR MED FIBROMYALGI

Studie visar att kvinnor med fibromyalgi uppvisar en hög förekomst av hyperparatyreos och av normokalcemisk hyperparatyreos jämfört med den allmänna befolkningen. Forskarna påpekar emellertid att dessa resultat är preliminära och att ytterligare studier, omfattande ett större antal patienter, krävs för att fastställa och bekräfta sambandet mellan fibromyalgi och hyperparatyreos, samt om höga nivåer av parathormon är karakteristiskt för fibromyalgins patofysiologi. Att fastställa nivåerna av kalcium och parathormon i serumet kan vara viktigt för fibromyalgipatienter. Om man observerar förändringar i dessa parametrar föreslår forskarna att man bör undersöka om patienten har hyperparatyreos. Källa: ScienceDirect

LEPTIN KOPPLAT TILL KROPPSLIG SMÄRTA

Leptin kan vara kopplat till kroppslig smärta och kan förutsäga nivåer av fibromyalgismärta, menar forskare. Rapporten, med titeln “Association of Leptin with Body Pain in Women” består i själva verket av två studier. Den första är en mindre pilotstudie där man under 25 dagar följde tre kvinnor med fibromyalgi och dagligen analyserade både leptin- och smärtnivåer. Studiens resultat publicerades i tidskriften Journal of Women’s Health och visade att leptinnivåerna fluktuerade med rapporterad smärta, med högre nivåer de dagar då kvinnorna upplevde mer smärta. Källa: OnlineLiebertPub